cze 18

A1 ZUS - praca na terytorium państw członkowskich z perspektywy polaka

Komentarze: 0

Osoba pracująca poza granicami kraju w dalszym ciągu może odprowadzać składki ZUS w Polsce. Aby podmiot mógł skorzystać z takiej formy musi jednak spełnić kilka bardzo ważnych warunków. Warunki można odnaleźć w Rozporządzeniu EU nr 883/04 oraz Rozporządzeniu EU nr 987/09. Efektem końcowym ich spełnienia jest pozytywne rozpatrzenie i wydanie zaświadczenia A1 przez organ właściwy (w Polsce ZUS). Należy rozpocząć od informacji, iż z takiego prawa może skorzystać zarówno oddelegowana osoba jak i pracownik wykonujący pracę na własny rachunek.

Kwestią najistotniejszą są tutaj wyżej wspomniane warunki. Zaliczają się do nich:

1. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie kraju przez co najmniej 2 miesiące (okres może być krótszy, jednakże jego poprawność ocenia ZUS).

2. Praca w innym państwie członkowskim powinna trwać do 24 miesięcy.

3. Znaczna część wykonywanych czynności powinna odbywać się w Polsce.

4. Podmiot musi zapewnić, że przeniesienie działalności to okres przejściowy, po którym praca będzie kontynuowana w kraju "pierwotnym".

5. Działalność wykonywana w kraju jak i poza nim musi opierać się o ten sam sektor. Praca zagranicą w innym sektorze wyklucza uzyskanie zaświadczenia A1.

6. Pomimo przeniesienia w Polsce musi być kontynuowana infrastruktura związana z działalnością (np. w dalszym ciągu podmiot musi utrzymywać siedzibę na terenie kraju).

 

Rozporządzenia posiada określony termin 24 miesięcy. W praktyce istnieje jednak możliwość przedłużenia zaświadczenia. Z prośbą o przedłużenie należy się zwrócić do Wydziału Ubezpieczeń i Składek ZUS (dotychczas: ZUS Kielce). Po złożeniu prośby organ ZUS działa na zasadzie pełnomocnika. Przesyła prośbę do instytucji państwa, w której praca jest faktycznie wykonywana. Należy pamiętać, że do przedłużenia wymagana jest zgoda państwa członkowskiego.

 

Najnowsze wpisy
  • Wyjątek od przepisów podstawowych – porozumienie wyjątkowe z instytucją zagraniczną Nie zawsze będziesz ubezpieczony na zasadach ogólnych, które wynikają z przepisów unijnych. Instytucje ubezpieczeniowe dwóch państw członkowskich mogą zawrzeć porozumienie wyjątkowe, które zmieni postanowienia, jakie wynikają z przepisów podstawowych. Mogą to jednak zrobić wyłącznie na Twój wniosek. Porozumienie może być zawarte tylko wtedy, gdy jest ono w Twoim interesie. Wniosek w tej sprawie wyślij do naszej placówki w Kielcach, na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach ul. Piotrkowska 27 25-510 Kielce Jeśli to możliwe wyślij wniosek z wyprzedzeniem, przed Twoim wyjazdem za granicę. Przykład Pani Helena jest zatrudniona w polskiej firmie z siedzibą w Polsce. Firma ma zamiar delegować ją do pracy w Niemczech, na 30 miesięcy. Pani Helena nie będzie objęta ubezpieczeniami w Polsce, ponieważ okres jej pracy przekracza 24 miesiące, w trakcie których osoba może w dalszym ciągu być ubezpieczona w Polsce. Jeżeli pani Helena chce nadal płacić składki na ubezpieczenia społeczne w Polsce,  jej pracodawca powinien złożyć wniosek o porozumienie wyjątkowe do Oddziału ZUS w Kielcach. Oddział ten wyśle wówczas wniosek do niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej o wyrażenie zgody na to, żeby podczas pracy w Niemczech pani Helena pozostała ubezpieczona w Polsce. Jeżeli pracodawca pani Heleny: nie złoży tego wniosku, lub złoży ten wniosek, lecz Oddział w Kielcach po jego wysłaniu do instytucji niemieckiej w odpowiedzi otrzyma odmowę,  to podczas pracy w Niemczech pani Helena będzie ubezpieczona według zasad, które wynikają z niemieckiego prawa. Podstawa prawna Art. od 11 do 15 rozporządzenia 883/2004 Art. 16 ust. 1 rozporządzenia 883/2004 Art. 18 rozporządzenia 987/2009 Źródło: https://www.zus.pl/pracujacy/pracujacy-w-ue-eog-szwajcarii/wyjatki-od-art.-11-15-rozporzadzenia-883/2004 [10/05/2019]
  • Zasadniczo ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wydziela dwie główne stawki podatkowe(art. 19 ust 1): a) 19% podstawy opodatkowania b) 9% podstawy opodatkowania, jeżeli podmiot posiada status małego przedsiębiorcy. Rozumie się przez to, że w roku podatkowym nie przekroczył kwoty odpowiadającej 1 200 000 euro w walucie polskiej. Kurs jest ustalany na podstawie informacji ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski wyznaczonych na pierwszy dzień roku podatkowego, przy czym dokonuje się zaokrąglenia do 1000 zł. Ustawodawca wyznaczył listę podatników, którym podatek 9% podatek nie przysługuje. Cechy podatników nieuprawnionych opisuje ust. 1a. Są to podatnicy, którzy zostali utworzeni poprzez: 1. przekształcenie, połączenie lub podział za wyjątkiem przekształcenia w inną spółkę 2. przekształcenie przedsiębiorcy- osoby fizycznej wykonującej we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółkę niebędącej osobą prawną 3. osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące na poczet nowego podmiotu uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo lub jego część. Majątek ten musi w tym przypadku przekraczać 10 000 euro przeliczonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. W tym przypadku wartość również zaokrągla się do 1000 zł. 4. osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące tytułem wkładu niepieniężnego na poczet podatnika majątku uzyskanego w wyniku likwidacji innych podatników. W podmiotach likwidowanych, podmioty zainteresowane posiadały udziały 5. osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podmiot został utworzony i roku po nim następującym wniosły na poczet kapitału przedsiębiorstwo lub jego część. Obowiązuje w tym przypadku analogiczna zasada 10000 euro. Czytając dalej listę można dalej rozwijać zaczynając od ust. 1b 1. Grupy kapitałowe nie mogą skorzystać z obniżonego podatku 2. Spółka dzielona 3. Podatnik, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu całe przedsiębiorstwo, jego część lub składniki uzyskane z likwidacji innego podmiotu ( akcje). Można powiedzieć, że na takim schemacie ustawa nie poprzestaje. Należy pamiętać, że updop posiada listę czynności o szczegółowych opodatkowaniach. Art. 21 Ryczałtowe opodatkowanie dochodów Artykuł wyjaśnia opodatkowanie dochodów podmiotów nieposiadających zarządu lub siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jednakże wykazujące przychody w kraju. Przychody z: 1. odsetek lub sprzedaży praw autorskich i innych praw pokrewnych, know-how itp. 2. opłaty za usługi widowiskowe, rozrywkowe lub sportowe przy pośrednictwie osób posiadających siedzibę/zarząd na terytorium RP 3. z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych. usług rekrutacji pracowników, pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń itp. W/w czynności opodatkowane są stawką 20% 4. wywóz ładunków i pasażerów przy wykorzystaniu portów Polski z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych 5. uzyskanych na terytorium RP przychodów z żeglugi powietrznej, z wyłączeniem lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego (korzystanie wymaga zakupu biletu lotniczego) Czynności 4 i 5 opodatkowane są stawką 10% Ustawa potwierdza zapis UE o unikaniu podwójnego opodatkowania, z tego względu podmioty będą zwolnione z kwot jeżeli w całości rozliczają się z dochodów w którymś z państw UE. Art. 22 Stawka podatku od dywidend Według ustawy podatek od dywidend ustalony został w wysokości 19%. Art, 24a Podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej Zagraniczna jednostka kontrolowana opodatkowana jest 19% stawką. Art. 24b Podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem Stawka wynosi 0,035% podstawy za każdy miesiąc (powyżej 10 000 000) 24d. Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej IP Box opodatkowany 5% 24f Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków Podatek od niezrealizowanych zysków wynosi 19%. Niezrealizowany zysk to według ustawy: a) przeniesienie składnika majątku poza terytorium RP, kraj traci prawo do opodatkowania b) zmiana rezydencji podatkowej podatnika
  • Od stycznia 2019 roku wprowadzono nowe opodatkowanie nazwane IP BOX. IP BOX jest podatkiem od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Jego dokładne zasady opisane są w art, 24d i art. 24e ustawy cit. W artykule 24d można przeczytać, że podatek od kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5%. Za kwalifikowane prawo własności intelektualnej uważa się: 1. Patent, 2. Prawo ochronne na wzór użytkowy, 3. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, 4. Prawo z rejestracji topografii układu scalonego, 5. Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, 6. Prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, 7. Wyłącznie prawo o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003r. o ochronie prawnej odmian roślin, 8. Autorskie prawo do programu komputerowego Podstawę opodatkowania w takim przypadku stanowi suma kwalifikowanych dochodów. Ich wysokość ustal się natomiast na podstawie określonego w ustawie wzoru: (a+b)*1,3/a+b+c+d gdzie: a- prowadzone działalność badawczo-rozwojowa związana z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej(działalność musi być prowadzona bezpośrednio przez podatnika) b- nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych od podmiotu niepowiązanego(prace związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej) c- nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych od podmiotu powiązanego( prace związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej) d- nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej Do wymienionych kosztów nie zalicza się kosztów bezpośrednio związanych z kwalifikowanym prawem własność intelektualnej, w szczególności opłat odsetek oraz kosztów związanych z nieruchomościami. Maksymalna wartość wskaźnika może wynieść 1. Przechodzą do dochodów w myśl ustawy są nim czynności:= związane z: a. opłaty lub należności będące wynikiem umów licencyjnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej b. sprzedaż praw kwalifikowanych d. wartości prawa kwalifikowanego zawartego w cenie produktu lub usługi e. odszkodowania związane z prawem kwalifikowanym dochodzonym na w postępowaniu spornym Uzyskaną stratę z praw kwalifikowanych obniża się o dochody pochodzące z 5 kolejno następujących lat podatkowych. Należy mieć na uwadze, że podatnicy są obowiązani do wykazania dochodu lub straty z tytułu praw kwalifikowanych w zeznaniu podatkowym. Wycofanie lub odmowa udzielenia prawa jest jednoznaczna z opodatkowaniem dochodu na zasadach ogólnych. Dodatkowo art. 24e wyszczególnia listę obowiązków niezbędnych do obniżonego opodatkowania 1. wyodrębnienie każdego prawa kwalifikowanego własności intelektualnej w prowadzonej ewidencji rachunkowej 2. ewidencja musi umożliwiać wydzielenie wszystkich dochodów i kosztów przypadających na każde p.k.w.i. 3. wyodrębnione koszty na podstawie art. 24d ust. 4 muszą umożliwiać określenie dochodów 4. pomimo konieczności wyodrębnienia poszczególnych p.k.w.i. zapisy muszą umożliwiać wydzielenie łącznych dochodów 5. zapisy umożliwiające wydzielenie części dochodów p.k.w.i. przypadających na całą wartość produktu lub usługi W przypadku IP BOX zasady ewidencyjne są restrykcyjne i konieczne do implementacji. Ewidencja niespełniająca warunków określonych w ustawie jest niezbędna do obniżonego opodatkowania.